Terug

  • Ruim assortiment
  • Levering uit eigen voorraad
  • Professioneel advies

Algemene voorwaarden

1. Toepassing en goedkeuring voorwaarden
1.1 
De bestelling en verkoop van producten via de websites van Fitribution wordt u aangeboden door Fitribution bvba, met ondernemingsnummer BE0823.144.968 en zetel te Keerbaan 12, 2160 Wommelgem (hierna de verkoper), deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn die van de verkoper.

1.2 Onder "Koper" wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een of meerdere product(en), aankoopt via de webshop evenzo iedere bezoeker van de webshop.

1.3 Huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al de verkopen aangeboden op en gerealiseerd via de webshop of andere overeenkomsten tot stand gekomen via de webshop.

1.4 Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

1.5 Door het plaatsen van een bestelling via de webshop verklaart de koper kennis te hebben genomen van de verkoopsvoorwaarden en aanvaardt de koper de verkoopsvoorwaarden. 

1.6 Indien bij een gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig zouden worden verklaard, blijven de overige bepalingen van deze verkoopsvoorwaarden integraal van kracht.

2. Tot standkoming van de overeenkomst
2.1 
Er komt slechts een verkoopsovereenkomst tussen de verkoper en de koper tot stand nadat de bestelling van de (potentiële) koper expliciet wordt aanvaard door de verkoper die de koper hiervan bij bevestigingsschrijven op de hoogte stelt. 

2.2 De ontvangst van het bevestigingsschrijven door de koper is het ogenblik waarop de overeenkomst wordt gesloten.

2.3 De verkoper behoudt zich het recht voor de bestelling niet te aanvaarden of desgevallend de overeenkomst te ontbinden zonder hiervoor aan de koper enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, doch mits terugbetaling van de eventueel betaalde sommen. 

In het bijzonder wanneer in het verleden problemen zijn gerezen met degene die de bestelling plaatst of diens gezinsleden in het geval van natuurlijke personen, alsook indien in het verleden problemen zijn gerezen op het opgegeven leveringsadres of in het geval van nog openstaande facturen.

3. Prijzen
3.1
 De prijzen van de producten worden aangegeven in euro exclusief BTW en exclusief de verzendingskosten.

3.2 De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, niettemin worden de producten gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik dat de bestelling wordt aanvaard.

3.3 De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (typ)fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen waarvan de koper redelijkerwijs moest aannemen dat deze (typ)fouten betreffen.

3.4 De verschuldigde prijs is deze welke wordt vermeld in het bevestigingsschrijven.

3.5 De verkoper behoudt zich het recht voor de verschuldigde prijs na het totstandkomen van de overeenkomst te wijzigen bijvoorbeeld op basis van prijswijzigingen van invloed op de verzendingskosten, nieuwe taksen of (typ)fouten. 

3.6 Indien de prijs wordt verhoogd, dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden zonder kosten te zijner last noch gehoudenheid van de verkoper tot het betalen van eventuele schadevergoeding.

3.7 De producten blijven eigendom van de verkoper tot deze de prijs volledig en definitief betaald heeft gekregen.

4. Betaling

4.1 De verkoper verbindt zich ertoe om naar best vermogen de veiligheid van de gebruiker van de webshop te garanderen, doch kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke schade door het onveilig, foutief of nalatig gebruik van de webshop door de koper zelf, noch voor gebeurlijke schade aangericht door derden die misbruik zouden maken van de website of het betalingssysteem, behoudens grove schuld of opzet vanwege de verkoper, zijn aangestelden of lasthebbers. 

4.2 De verkoper respecteert de regels met het oog op het toelaten van de terugbetaling van de door de consument gestorte bedragen conform de Wet van 6 april 2010 betreffende de Marktpraktijken en Consumenten bescherming. 

4.3 In het geval een betalingstermijn werd bedongen en in elk geval 30 dagen na levering is de koper, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling , een moratoire intrest verschuldigd voor laattijdige betaling van 1 % per maand en een schadevergoeding van 10% met een minimum van 50,00 €.


5. Levering
5.1 
De producten worden opgestuurd naar het verzendingsadres dat wordt opgegeven bij de bestelling (thuisadres of ander adres), tenzij gekozen werd voor afhaling.

5.2 Uiteraard stelt de verkoper alles in het werk binnen een zo kort mogelijke termijn de producten te leveren, de koper stelt alles in het werk de producten in ontvangst te nemen tijdens de leveringstermijn. 

5.3 Werden de bestelde goederen niet binnen de 30 dagen geleverd, dan kan een bijkomende termijn worden afgesproken tussen koper en verkoper.

Bij ontstentenis van bijkomende termijn wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden en zal de verkoper de eventueel ontvangen betaling binnen de 30 dagen terugbetalen.

6. Verzakingsrecht
6.1 
Het verzakingsrecht is enkel van toepassing voor de aankoop via de webshop door natuurlijke personen of rechtspersonen die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, deze producten verwerven of gebruiken.

6.2 De Wet van 6 april 2010 betreffende de Marktpraktijken en Consumenten bescherming, laat de consument toe om binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van het product de verkoper te berichten dat hij van de verkoop afziet, zonder boete en zonder opgave van motief.

Voor de wettelijke bepalingen zie onder:

Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming. 
Art. 47

§ 1 Bij elke overeenkomst op afstand beschikt de consument over een termijn van ten minste 14 kalenderdagen waarbinnen hij de overeenkomst kan herroepen. Hij kan dit recht uitoefenen zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Onverminderd de bepalingen van artikel 48, § 2, tweede streepje, kunnen aan de consument, voor de uitoefening van zijn herroepingsrecht, slechts de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen aangerekend worden. Voor de uitoefening van dit recht gaat de termijn in: 

voor de goederen, te rekenen van de dag na de levering aan de consument, wanneer aan de informatieverplichtingen bedoeld in artikel 46, § 1, voldaan is; 

voor de diensten, te rekenen van de dag na het afsluiten van de overeenkomst of vanaf de dag waarop aan de informatieverplichtingen bepaald in artikel 46, § 1, voldaan is, zo daaraan werd voldaan na het afsluiten van de overeenkomst, mits de termijn de in § 2 vermelde termijn van drie maanden niet overschrijdt. 
Wat de naleving van de herroepingstermijnen betreft, wordt de kennisgeving als tijdig aangemerkt indien zij schriftelijk of op een voor de ontvanger beschikbare en toegankelijke duurzame drager is verzonden vóór het verstrijken van de termijn. 

§ 2 Wanneer de onderneming niet heeft voldaan aan de verplichtingen bepaald in artikel 46, § 1, is de herroepingstermijn drie maanden. Deze termijn gaat in:

voor de goederen, te rekenen van de dag van levering aan de consument; 

voor de diensten, te rekenen van de dag waarop de overeenkomst werd afgesloten. Indien binnen deze termijn van drie maanden de inlichtingen bedoeld in artikel 46, § 1, verstrekt zijn, begint de termijn bedoeld in § 1 te lopen de dag na de ontvangst van de inlichtingen. 
Voor de goederen die het voorwerp uitmaken van opeen

6.3 De goederen moeten dan binnen dezelfde termijn op kost van de koper in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, noch stickers, noch enig schrijven op de doos, samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en (een kopie van) de factuur/leveringsbon teruggestuurd worden naar: 

     Fitribution bvba
     Keerbaan 12
     2160 Wommelgem - België

Originele verpakking(en) waar op geschreven is of voorzien zijn van transport en/of andere stickers, worden niet aangenomen.

6.4 Onvolledige, beschadigde, door de consument gebruikte of bevuilde goederen worden niet teruggenomen.

6.5 Ten laatste 30 dagen na aanvaarding van de terugzending zal de verkoper de eventueel betaalde sommen terugstorten, uitgezonderd de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen (cfr. artikelen 5.3 en 6.3).

6.6 In het geval van artikel 6.5 de verkoper na 30 dagen na aanvaarding van de terugzending niet is overgegaan tot terugbetaling, is de verkoper, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling , een moratoire intrest verschuldigd voor laattijdige betaling van 1 % per maand en een schadevergoeding van 10% met een minimum van 50,00 €.

6.7 Ex artikel 47 §4, 2° & 3° Wet van 6 april 2010 betreffende de Marktpraktijken en Consumenten bescherming, is het verzakingsrecht niet van toepassing op :
- de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen
- de levering van audio- en video-opnamen en computer-programmatuur waarvan de verzegeling door de consument is verbroken;

7. Privacy
Zie onze privacyverklaring elders op deze site

8. Toepasselijk recht
8.1 
De verkoop waarop de huidige verkoopsvoorwaarden betrekking hebben, is onderworpen aan het Belgisch recht. 

8.2 Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn bevoegd.

Vergelijk producten Verwijder alle producten

You can compare a maximum of 3 products

    Hide compare box
    Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergenMeer over cookies »