Back

  • Wide range
  • Delivery from stock
  • Professional advice

Disclaimer

Gebruik website

De op deze website getoonde informatie wordt door Fitribution bvba met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Fitribution bvba verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Fitribution bvba worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. 
 

Geen aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site wordt door Fitribution bvba uitdrukkelijk uitgesloten. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. Hoewel Fitribution bvba zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. Fitribution bvba aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.
 

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Fitribution bvba hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat Fitribution bvba de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Fitribution bvba aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Fitribution bvba niet geverifieerd.
 

Intellectuele eigendomsrechten

Fitribution bvba, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fitribution bvba of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fitribution bvba is het niet toegestaan links naar sites van Fitribution bvba weer te geven.
 

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de Disclaimer is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verbandhoudend met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in België. Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend. Ten aanzien van de bescherming en verwerking van persoonsgegevens verwijzen wij naar de Privacy policy.
 

Wijzigingen

Fitribution bvba behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.
 

Compare products Delete all products

You can compare a maximum of 3 products

    Hide compare box
    By using our website, you agree to the usage of cookies to help us make this website better. Hide this messageMore on cookies »